Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej www.corebags.pl oraz http://corebags.pl (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony Internetowej (nie jest umową ani regulaminem). Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się wielką literą (np. Strona Internetowa, Umowa Sprzedaży, Umowa o Świadczenie Usług, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Strony Internetowej dostępnym na stronie http://corebags.pl oraz www.corebags.pl . Administratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji jest Core Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie wpisaną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000714925. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 5.000,00 PLN w całości opłacony. Zarejestrowana pod numerem NIP:7393909514, Regon: 369302844, tel. 733-081-989, e-mail: biuro@core-as.pl (dalej „Core Sp. z o.o.”), zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą. Odpowiedzialność wobec osób, których dane dotyczą za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi przepisami spoczywa na Administratorze. Core Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz w odniesieniu do podawania informacji o przetwarzaniu danych osobowych osobom, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Dokumentacja dotycząca zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkowników będzie prowadzona przez Administratora i przechowywana w siedzibie. Administrator jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich mechanizmów ochrony danych osobowych w przypadku ewentualnych transferów danych osobowych Użytkowników poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jak zabezpieczamy Twoje dane? Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny. Administratorzy dokładają szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniają, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. W jakich cenach przetwarzamy dane? Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratorów wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika na Stronie Internetowej lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem. Jak możemy przetwarzać dane? Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży oraz podjęcie działań na żądanie przyszłego Użytkownika przed jej zawarciem; przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji; prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług przeznaczonych dla wszystkich odbiorców; dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Strony Internetowej; wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych; prowadzenie korespondencji z Użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkowników Administratorzy mogą przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Użytkowników korzystających ze Strony Internetowej: Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówień w sklepie (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; nazwa firmy; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Strony Internetowej; Dane Osobowe podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji; inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Strony Internetowej lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych? Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika na Stronie Internetowej jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania do realizacji warunków Umowy Sprzedaży. Na jakiej podstawie korzystamy z informacji o Tobie? Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Użytkownika podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów. W przypadku operacji przetwarzania danych we wspomnianych celach marketingowych podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie: dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób korzystających z formularzy kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Czy przekazujemy komuś Twoje dane? Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Użytkownik. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Użytkownika, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego na Stronie Internetowej. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Stronę Internetową, w tym komunikację z naszymi Użytkownikami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych. Czy Twoje dane są przekazywane do Państw Trzecich? W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających ich bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorami. Jakie prawa Ci przysługują? Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do: wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych; przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora; dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane); żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem); cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika). Jaki okres przechowujemy dane? Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Strony Internetowej. W przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu lub wycofania zgody, jeśli taka została udzielona Administratorowi, a jeśli Dane Osobowe związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Użytkownika, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. W każdym przypadku: Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania; Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. Czy będę otrzymywał informacje handlowe (np. na adres e-mail)? Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość (np. wiadomość e-mail). Informacje handlowe związane z działalnością prowadzoną przez Administratora mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.