• Terms of Business

Core Sp. z o.o.  - OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

 

Poniższe warunki określają zasady współpracy pomiędzy Core Sp. z o.o., zwanej dalej Core, a kontrahentami, zwanymi dalej Zamawiającymi, z którymi nie zostały zawarte odrębne pisemne umowy.

 

 • 1. Zamówienia
 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej lub za pośrednictwem sklepu internetowego i obowiązują po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Core. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
 2. Składając zamówienie po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć aktualne kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS oraz dokument potwierdzający nadanie NIP i REGON. Ponadto Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Core o wszelkich zmianach w powyższych dokumentach.
 3. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego z podaniem nazwy firmy, adresu, numeru telefonu, numeru faksu oraz nazwiska osoby składającej zamówienie. Jeśli osoba składająca zamówienie nie widnieje w dokumentach rejestrowych, zobowiązana jest przesłać odrębne upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego podpisane przez osobę wpisaną do KRS.
 4. Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający posiada przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do Core, Core zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia do momentu uregulowania zaległych zobowiązań.
 5. Zamawiający może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, do którego znajdują zastosowanie postanowienia „Core Sp. z o.o. - OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY” oraz postanowienia „Core – Regulamin sklepu internetowego”.
 • 2. Termin realizacji i dostawa
 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Core.
 2. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej, (m.in. klęski żywiołowe, itp.) które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których Core nie mógł przewidzieć. Dotyczy to także przeszkód spowodowanych przez dostawców Core. Core zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
 3. Po uzgodnieniu z Core na zlecenie Zamawiającego towar może zostać dostarczony bezpośrednio przez Core lub za pośrednictwem innego przewoźnika.
 4. Koszt dostawy towaru pokrywa Zamawiający. W niektórych przypadkach, wynikających z indywidualnych ustaleń, Core może pokryć koszt dostawy pod 1 adres na terytorium Polski.
 5. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zamawiającego, to przechowanie towaru może odbywać się również na koszt i ryzyko Zamawiającego.
 6. Core nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.
 7. Core nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznych różnic w parametrach dostarczanych towarów.
 8. Zwrot zamówionego lub zakupionego towaru nie jest możliwy (z wyłączeniem par. 4 pkt. 16). W szczególnych przypadkach dyrekcja działu handlowego może wyrazić zgodę na zwrot towaru, co będzie się wiązało z pokryciem kosztów manipulacyjnych przez Zamawiającego. Wysokość kosztów manipulacyjnych zostanie potwierdzona przez Core.

 • 3. Płatności
 1. Podstawową formą płatności jest zapłata przelewem przed dostawa. Inne formy i terminy płatności wymagają indywidualnych ustaleń pomiędzy Core a Zamawiającym.
 2. W przypadku opóźnień w płatnościach Core zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
 3. Jeśli Zamawiający posiada nieuregulowane zobowiązania Core ma prawo wstrzymać realizację zlecenia lub odmówićwydania towaru. Zakupiony towar pozostaje własnością Core do momentu uregulowania płatności przez Zamawiającego.
 4. W przypadku gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Core w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia.

 • 4. Reklamacje
 1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu co do ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający ma obowiązek pisemnie poinformować Core w możliwie najszybszym terminie.
 2. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całej dostawy.
 3. W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu podpisanego przez przewoźnika. Brak takiego protokołu pozbawia Zamawiającego prawa do składania reklamacji.
 4. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru Core celem potwierdzenia wady.
 5. Reklamacje przyjmowane są w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru (decyduje data wpływu reklamacji do Core) przez Zamawiającego i rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. Podstawą złożenia reklamacji jest przysłanie wypełnionego formularza zwrotu/reklamacji.
 6. Towary oznakowane przez Zamawiającego nie podlegają reklamacji w zakresie wad widocznych.
 7. Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez Zamawiającego.
 8. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go osobie trzeciej. To samo dotyczy towaru przekazanego do znakowania przez osoby trzecie.
 9. Core ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Core może naprawić, bądź przyjąć jako zwrot, ewentualnie wymienić reklamowany towar, chyba że strony ustalą odpowiednie obniżenie ceny - w terminie 7 do 30 dni od dnia stwierdzenia przez Core zasadności reklamacji i po zbadaniu istnienia zgłoszonych wad w siedzibie Core. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa Core.

 

 1. Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli:
 1. nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 7 dni od dnia dostawy lub odbioru osobistego,
 2. nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów rozładunku, składowania.

 

 1. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz Core za złożone zamówienie.
 2. Odpowiedzialność Core z tytułu wad towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania Core. Odpowiedzialnością Core nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność Core zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto reklamowanego towaru i/lub usługi. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wyłączeniu.
 3. Jakiekolwiek roszczenia Zamawiającego wobec Core z tytułu rękojmi są wyłączone.
 4. Core nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez Zamawiającego celu, jeżeli Zamawiający nie sprecyzował na piśmie wszelkich warunków dotyczących towaru.

 

 1. Reklamowane towary będą przyjmowane wyłącznie po uzgodnieniu tego faktu z handlowcem Core, przez co należy rozumieć jednoznacznie wyrażone stanowisko handlowca Core wyrażające zgodę na zwrot w formie pisemnej. W przypadku reklamacji towaru bez wskazanego powyżej uzgodnienia z handlowcem, Core zastrzega sobie prawo odesłania towaru na koszt Zamawiającego

 

 • 5. Zlecenie usługi znakowania towaru
 1. Zlecenie usługi znakowania towaru przyjmowane jest przez handlowca Core wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Składając zlecenie Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy z grafiką 1:1 w formacie .ai, .eps, .cdr, pdf z podaniem kolorów według wzornika PANTONE. Tekst należy zamienić na krzywe. Dostarczenie pliku roboczego w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami wiąże się z dodatkowymi opłatami związanymi z adaptacją grafiki.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia na znakowanie towaru i rozpoczęcie jego realizacji następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia zlecenia i wizualizacji znakowania do akceptacji.
 4. Wstępny termin realizacji określany jest przez Handlowca Core po pisemnej akceptacji wizualizacji znakowania przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji zlecenie nie zostanie zrealizowane.
 5. Potwierdzenie terminu realizacji przez Core następuje po pisemnej akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. 
 6. Wzór do akceptacji wysyłany jest odpłatnie na koszt odbiorcy. Istnieje możliwość akceptacji wzoru na podstawie przesłanego drogą elektroniczną zdjęcia wzoru.
 7. Termin realizacji może ulec zmianie w następstwie wystąpienia przeszkód siły wyższej, niezależnych od Core, związanych np. z przerwami w dostawie prądu, itp. Core zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
 8. W wyniku procesów związanych ze znakowaniem jak również w związku z wadami ukrytymi towaru nieznaczna ilość towaru może ulec uszkodzeniu. W związku z tym Core ma prawo dostarczyć do 3% mniej towaru pełnowartościowego w stosunku do zamówionej ilości. Koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Zamawiający. Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić możliwość zaistnienia powyższej sytuacji na etapie składania zlecenia na usługę znakowania towaru. W przypadku wymogu dostarczenia dokładnej ilości zamówionego towaru Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Core zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować straty wynikające z uszkodzenia towaru na etapie znakowania.
 9. W zależności od podłoża i techniki znakowania Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, wzakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 3%.
 10. Przy wznowieniu zlecenia Zamawiający zobowiązany jest pisemnie określić niezbędne parametry znakowania: wielkość, kolor,umiejscowienie.
 11. Core nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do oznakowania przez Zamawiającego. Core nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za naruszenie ich praw. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Zamawiający.
 12. Core zastrzega sobie prawo, na co Zamawiający poprzez zlecenie usługi znakowania wyraża zgodę, do wykorzystania produktów oznakowanych grafiką zleconą przez Zamawiającego w materiałach reklamowych Core, na stronie internetowej www.core-as.pl oraz www.corebags.pl, jako próbek możliwości technicznych co do jakości i technik znakowania, oraz jako elementów będących częścią ekspozycji Core na targach branżowych.
 13. W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego zlecenia na znakowanie towaru, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Core w związku z rozpoczęciem realizacji zlecenia.
 14. Produkty oryginalnie zapakowane w indywidualne woreczki nie są ponownie w nie pakowane po wykonanej usłudze nadruku. Klient oczekujący ponownego zapakowania po nadruku powinien wycenić wcześniej taką dodatkową usługę oraz zamówić ją jednocześnie z usługą znakowania. W przypadku braku takiego zamówienia foliowe opakowania indywidualne będą przez Core wyrzucane.

 • 6. Ustalenia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w/w ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Core.
 3. Składając zamówienie lub zlecenie na znakowanie towaru w Core Zamawiający akceptuje powyższe warunki współpracy.
 4. Szczegółowe informacje na temat zmian regulaminu „Core Sp. z o.o. - OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY” będą zamieszczane każdorazowo na witrynie internetowej www.core-as.pl oraz www.corebags.pl. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w regulaminie zmiany może złożyć na piśmie (decyduje data wpływu do siedziby Core) lub elektronicznie na adres biuro@core-as.pl sprzeciw wobec tych zmian w terminie 14 dni do daty informacji o proponowanych zmianach zamieszczonych na wskazanej witrynieinternetowej. Niezłożenie w sposób wskazany powyżej sprzeciwu przez Zamawiającego oznaczać będzie akceptację zaproponowanych zmian w treści regulaminu „Core Sp. z o.o. - OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY”

Olsztyn 2019-05-21